انجمن دانش آموزان مجتمع آموزشی شهید بهشتی هامبورگ

گنجینه ی آزمون های آزمایشی => علوم زیستی => نويسنده: اکبری زاده درعنوان: دی 90- سری دوم
ارسال شده توسط: اکبری زاده در
(http://irisbs.org/images/soalat/Dabirestan/Aval/Olum%20Zisti/Dey%2090-2/001.jpg)
(http://irisbs.org/images/soalat/Dabirestan/Aval/Olum%20Zisti/Dey%2090-2/002.jpg)