انجمن دانش آموزان مجتمع آموزشی شهید بهشتی هامبورگ

گنجینه ی آزمون های آزمایشی => جغرافیا => نويسنده: اکبری زاده درعنوان: دی 90
ارسال شده توسط: اکبری زاده در
(http://irisbs.org/images/soalat/Rahnamaee/Dovom/Goghrafi/Dey%2090/001.jpg)
(http://irisbs.org/images/soalat/Rahnamaee/Dovom/Goghrafi/Dey%2090/002.jpg)
(http://irisbs.org/images/soalat/Rahnamaee/Dovom/Goghrafi/Dey%2090/003.jpg)