انجمن دانش آموزان مجتمع آموزشی شهید بهشتی هامبورگ

گنجینه ی آزمون های آزمایشی => آئین نگارش => نويسنده: اکبری زاده درعنوان: خرداد 91
ارسال شده توسط: اکبری زاده در
(http://irisbs.org/images/soalat/Ebtedaee/Panjom/Aeen%20Negaresh/Khordad%2091/001.jpg)
(http://irisbs.org/images/soalat/Ebtedaee/Panjom/Aeen%20Negaresh/Khordad%2091/002.jpg)